ازن آنالیزور اپتیکی

 

دستگاه ازن آنالیزور یک دستگاه اندازه‌گیری غلظت ازن بر پایه نورسنجی در طول موج فرا بنفش در هوای اکسیژن است که برای سنجش غلظت اوزون در گاز نمونه میزان جذب فرابنفش در سلول گازی اندازه گیری می شود. با توجه به افزایش استفاده از ازن در صنعت و به خصوص تصفیه آب اهمیت کنترل مقدار ازن تولیدی توسط ازن سازها غیر قابل چشم‌پوشی است. این دستگاه برای اندازه‌گیری غلظت ازن و میزان بازه دستگاه‌های تولید کننده ازن مورد استفاده قرار می‌گیرد.